Sanningar om Saudi?

Igår släpptes en ny bok om det som vi i KU kallar Saudiärendet. Något som bekymrar mig i debatten om Saudifrågan är att ett antal påståenden har etablerats som sanningar, trots att det finns mycket som talar för att sanningen är en annan eller att det i vart fall är uppenbart att tillgängliga fakta kan tolkas på olika sätt. Jag beklagar därför också om de senaste dagarnas debatt om boken innebär att ytterligare ”sanningar” etablerats, nämligen att regeringen gjorde en helomvändning i sin syn på samarbetet med saudierna och att det föranleddes av att utomstående personer försökte påverka processen. Min bild – efter att ha ägnat mycket tid förra året åt KU:s omfattande granskning av ärendet – är att regeringens agerande hade andra orsaker. Se vidare nedan.

Jag sade så här i riksdagen i juni 2013: ”I mars 2012 sattes bilden av att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildat ett hemligt så kallat bulvanföretag, SSTI, för att kringgå svensk lag och att regeringen var involverad i detta. Konstitutionsutskottet konstaterade i juni 2013 enhälligt att det inte framkommit något som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet varit delaktig i eller godkänt beslutet om bolagsmedverkan samt bildandet eller finansieringen av SSTI. Om den så kallade Saudiaffären handlade om regeringens delaktighet – ja, då fanns det ingen Saudiaffär.” Den ”sanning” som i mars 2012 etablerades om regeringens delaktighet var alltså ingen ”sanning”.

Låt mig ge några exempel på andra ”sanningar” som kan ifrågasättas.

”FOI bildade ett bulvanföretag.” Sanningen är att en myndighet inte kan bilda bolag utan regeringens godkännande. Något sådant godkännande begärdes inte och gavs inte. Det var en anställd vid FOI som bildade bolaget SSTI. Han påstår att han gjorde det på uppmaning av dåvarande generaldirektören. Hon förnekar det. Det har inte gått att klarlägga vem av dem som talar sanning, men det var i vart fall inte FOI som bildade bolaget.

”Syftet med bulvanföretaget var att minska insynen i projektet och att inte blanda in regeringen.” Tanken från FOI-medarbetarens sida var att bolaget skulle leda projektet tillsammans med ett saudiskt bolag. När man tar del av allt material framstår syftet snarast ha varit att kringgå de restriktioner som regeringen och ISP satt för FOI:s agerande. FOI fick inte vara projektledare, utan skulle enbart ha en konsultroll. Det ville inte vissa personer inom FOI låta sig nöja med. Syftet framstår alltså inte som att skydda eller hjälpa regeringen, utan snarast att lura eller kringgå regeringen. KU konstaterade som sagt enhälligt att regeringen inte hade med bolagets tillkomst att göra.

”Rapporteringen om Saudiärendet ledde till att försvarsminister Sten Tolgfors avgick.” Jag kan konstatera att Sten Tolgfors själv säger att han hade planerat avgå en längre tid och att han inte avgick som en följd av Saudihändelserna. Ingen har kunnat bevisa att det är fel. Trots det har en helt annan bild fått fäste. Sten Tolgfors ”friades” också av KU på den avgörande punkten. KU slog fast att det inte finns belägg för att någon i regeringen eller Regeringskansliet var delaktig i bildandet av det så kallade bulvanföretaget.

”Alliansregeringen ville stoppa samarbetet med saudierna 2008.” Det som hände var att FOI under 2007 gick för långt i sina utfästelser till saudierna och dessutom förankrade man inte sitt agerande hos regeringen (se vidare nedan för en mer detaljerad tidslinje). När Försvarsdepartementet insåg detta i december 2007 uppmanade man FOI att redovisa alla sina kontakter med saudierna för regeringen, att utarbeta förslag på alternativa samarbeten och att hänskjuta vidare kontakter med saudierna till det sedan länge bokade uppföljningsmötet mellan Sverige och Saudiarabien i maj 2008. Det handlade alltså inte om att stoppa samarbetet, utan om att vinna tid för att lösa en besvärlig situation. Vid mötet i maj och nya möten i juni enades Försvarsdepartementet till sist med saudierna om en kompromiss. (Från början ville saudierna att FOI skulle leda projektet med renoveringsanläggningen. Kompromissen blev att saudierna skulle ta ansvar för sitt projekt och att FOI enbart skulle ha en konsultroll. Till slut blev det inget av detta heller.)

”Påtryckningar från utomstående gjorde att regeringen ändrade sig.” Min uppfattning är att den kompromiss som nåddes var logisk, givet samförståndsavtalets utformning och FOI:s agerande under 2007, och att det inte finns belägg för det påstående som framförs i den nya boken, dvs att den kompromissen var ett resultat av att någon utomstående hade försökt påverka processen. Saudierna hade fått stora förväntningar på Sverige till följd av avtalets utformning och FOI hade förstärkt de förväntningarna genom sitt agerande 2007. Den diplomatiska knuten behövdes lösas och den lösningen kunde, med tanke på samförståndsavtalets utformning, inte gärna bli att helt avbryta allt samarbete med saudierna.

Här följer en mer detaljerad tidslinje vad gäller perioden 2005 – sommaren 2008, vilket är den period som är aktuell i diskussionerna om att regeringen skulle ha ändrat sig till följd av påverkan utifrån. Jag uppfattar att regeringens hantering av relationen med saudierna var en process som inleddes i december 2007 och pågick till juni 2008 och innehöll en mängd olika åtgärder, men, som sagt, att kompromissen som uppnåddes var logisk.

2005

Den socialdemokratiska regeringen ingår avtal om militärt samarbete (MOU) med Saudiarabien. Det beskrivs av samtliga nyckelpersoner som osedvanligt långtgående och detaljerat, i jämförelse med de motsvarande avtal som Sverige ingått med andra länder. Där sägs bl.a. att parterna ska utbyta expertis gällande rekonstruktion av vapensystem. FOI ges uttryckligen en roll i samarbetet om försvarsteknologi.

2007

– Saudiarabien åberopar MOU:t och framför till FOI att landet vill ha hjälp att skapa en anläggning för renovering och modifiering (remo) av gamla pansarvärnsvapen.

– FOI inleder i juni 2007, utan att informera regeringen, en förstudie med anledning av saudiernas önskemål. FOI har inte fått tillstånd från regeringen att förhandla, än mindre ingå, något underavtal till MOU:t om remo-projektet.

– På hösten 2007 vill FOI gå vidare efter den pågående förstudien och inleda det konkreta genomförandet av rekommendationerna i förstudien. Förstudien bygger på att FOI ska leda projektet och upphandla underleverantörer för att skapa anläggningen.

– ISP säger i november att tillstånd för att FOI ska få genomföra förslagen i förstudien inte kommer att meddelas. Samtidigt signalerar regeringen, som nu fått kännedom om förstudien, att det inte heller finns politisk vilja att låta FOI genomföra förslagen i förstudien.

– Regeringen får vid samma tid veta att FOI utan regeringens godkännande också till Saudiarabien har lämnat över ett avidentifierat exemplar av ett avtal om forskningssamarbete mellan Sverige och ett annat land. FOI hävdar att det var en ”naturlig följd” att saudierna också ville ha ett sådant avtal och man ville visa saudierna ett exempel på hur sådana avtal kan se ut, men saudierna uppfattar det som ett konkret förhandlingsbud. FOI har dock inte regeringens bemyndigande att inleda förhandlingar med saudierna om att ingå något forskningsavtal.

2008

– FOI har alltså genom att genomföra förstudien och lämna över forskningsavtalet skapat stora förväntningar hos saudierna – utan att förankra sitt agerande hos Försvarsdepartementet. Ett omfattande arbete inleds inom departementet med att hantera den uppkomna situationen.

Vid möten med saudierna i maj och juni 2008 nås enighet om vägen framåt. Saudierna ska själva leda sitt remo-projekt och teckna avtal med underleverantörer. FOI ska enbart ha en konsultroll.

Vad var det egentligen som hände inom FOI? Låt mig framhålla det jag sade i riksdagen i juni 2013, nämligen att det finns i vart fall två tänkbara berättelser.

En möjlighet är att dåvarande generaldirektören (GD) uppmanade medarbetaren att bilda ett bolag som skulle driva det saudiska projektet. Om det var så talade medarbetaren sanning, när han bad några kollegor om hjälp med bolaget och sade till dem att GD ville att bolaget skulle bildas. GD:s motiv kan i så fall inte ha varit att hon kände press från regeringen, för regeringen trodde att konflikten med saudierna löstes i juni 2008. Det finns, som sagt, inget i utredningen som tyder på att regeringen förväntade sig att FOI skulle göra något annat eller något mera än det som framgår av de formella regeringsbesluten, dvs agera som konsult och inget mer. Kan GD ha velat dra in pengar till FOI genom att sälja konsulttjänster även till SSTI och inte bara direkt till saudierna? Bildandet av SSTI skulle i så fall syfta till att skapa en ny kund för FOI. Det är inte uteslutet.

Det andra alternativet är att medarbetaren såg en affärsmöjlighet, när det stod klart att FOI inte skulle få leda projektet med saudierna, utan enbart ha en konsultroll. Han kom på idén att skapa ett bolag som skulle ta över FOI:s ledande roll i projektet. Projektet förväntades omsätta två-tre miljarder kronor, varav en betydande del skulle passera genom SSTI. Rimligen skulle bolaget gå med vinst på affären. För att få hjälp av några kollegor med både administrativa sysslor och finansiering gav han sedan sken av att generaldirektören stod bakom idén. Att han fick viss hjälp av några kollegor bevisar faktiskt ingenting. De kan ha hjälpt till för att generaldirektören ville det, eller för att de felaktigt trodde att generaldirektören ville det.

Annonser

Om Andreas Norlén

Jag heter Andreas Norlén, är 44 år, jur dr, Norrköpingsbo och riksdagsledamot (M) för Östergötland sedan valet 2006.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Sanningar om Saudi?

  1. Per Kjellén skriver:

    Du skriver att MOU ingicks av det socialdemokratiska regeringen. I avtal med Eu tecknas svensk underskrift alltid av Sveriges regering. Varför tecknades MOU med Saudi av Konungariket Sveriges Regering.

    • Andreas Norlén skriver:

      Sveriges officiella namn är Konungariket Sverige. Formellt var det alltså Konungariket Sveriges regering som undertecknade samförståndsavtalet med Saudiarabien (och vid den tidpunkten, 2005, var det som bekant Socialdemokraterna som satt i regeringsställning). Ibland kanske man använder den enklare formuleringen Sveriges regering, men det betyder samma sak.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s