4 år till

Inför valet 2014 söker jag ditt stöd för att få förnyat förtroende som ledamot av Sveriges riksdag. Jag brinner lika mycket nu som när jag först blev invald – eller när jag först gick med i MUF för 25 år sedan – men jag är mycket bättre nu än då på var och en av de delar som skapar ett riksdagsuppdrag. Jag vill fortsätta att arbeta med glöd, kompetens och erfarenhet för att göra Sverige till ett land som präglas av värden som frihet och ansvar.

Att vara riksdagsledamot är ett meningsfullt, viktigt och intressant uppdrag, där jag känner att jag gör nytta och därtill mer och mer nytta för varje dag som går. Jag blev invald 2006 och omvald 2010 och jag upplever en stor skillnad nu jämfört med min första mandatperiod. Jag har utvecklat både mitt sätt att arbeta och mina nätverk i och i viss mån utanför Sverige. Det gör till exempel att jag vet hur jag snabbt får tillgång till relevant information och att jag vet när och hur jag ska agera för att kunna påverka.
Talmannen har sagt att den genomsnittliga tjänstgöringstiden för riksdagens ledamöter hösten 2010 var fyra år och så snabb omsättning tror jag inte är bra. Att verka politiskt handlar mycket om att bygga förtroende och relationer – i riksdagen och i det övriga samhället – och det tar viss tid.

VAD HAR JAG UTRÄTTAT I RIKSDAGEN?Som jag ser det består riksdagsuppdraget av fyra huvuddelar.

1. Arbetet i riksdagshuset.
Arbetet i riksdagshuset kretsar i hög grad kring arbetet i det utskott man sitter i.
Sedan mitten av förra mandatperioden är jag ledamot av riksdagens konstitutionsutskott, KU. Jag blev tillfrågad om jag ville byta från civilutskottet till KU, eftersom man gärna ville ha en jurist i den moderata KU-gruppen, och jag är glad att jag fick den möjligheten. Jag trivs mycket bra i KU och jag känner att jag gör nytta.
KU bereder en del förslag från regeringen (grundlagsfrågor, mediepolitik, kommunalrättsliga frågor m.m.), men dess viktigaste uppgift är att granska att regeringen och dess ministrar utför sitt uppdrag i enlighet med gällande rätt. KU gör, efter anmälan från riksdagsledamöter, rättsliga analyser av statsrådens agerande i olika ärenden och bedömer om statsråden har agerat korrekt eller inte. Det är en uppgift som passar mig mycket bra, inte minst eftersom jag har en juridisk bakgrund. (Jag disputerade 2004 vid Linköpings universitet på en avhandling om avtalsrätt.) Utmaningen är att göra en korrekt analys av fakta och rättsregler och samtidigt gå en balansgång mellan befogad granskning och partipolitiskt spel. Det var en utmaning som ställdes på sin spets under arbetet våren 2013 med granskningen av regeringens agerande i det så kallade Saudiärendet, en granskning som jag hade huvudansvaret för å alliansens vägnar. (Läs mer under fliken Riksdagsarbetet och fliken Nyhetsbrev.)
Arbetet i Stockholm kan också innebära deltagande i statliga utredningar eller att man blir ledamot i en statlig nämnd, myndighetsstyrelse eller liknande organ. Jag var under ett par år ledamot av Yttrandefrihetskommittén, en utredning med uppgiften att se över tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och som presenterade sitt slutbetänkande i augusti 2012. Utredningen bestod av 15 politiker, nästan lika många experter och leddes av justitierådet Göran Lambertz. Här kände jag också att jag hade nytta av min juridiska bakgrund och jag fann det oerhört stimulerande att delta i de olika juridiska diskussionerna om denna tämligen komplicerade lagstiftning.
Härtill är jag ersättare i Domarnämnden, en statlig myndighet vars uppgift är att utarbeta förslag till regeringen när det gäller vilka personer som ska utses till domare i landets domstolar. Även detta är ett mycket intressant uppdrag. (Läs mer under fliken Riksdagsarbetet.)

2. Arbetet i Östergötland.
En viktig del av riksdagsuppdraget är att vara närvarande i Östergötland. Jag har inte flyttat till Stockholm, utan har enbart en övernattningsbostad där – jag är fortfarande Motalabo och östgöte.
Jag ägnar mycket tid åt att möta medborgare, dels för att lyssna och på så sätt hela tiden ha fingrarna på Östergötlands puls, dels för att berätta om och förklara vad alliansen i regering och riksdag gör. Det här gör jag i samband med kampanjer, studiebesök, debatter och möten. Östergötland har 13 kommuner och jag besöker var och en av dem minst en gång om året, flera betydligt oftare än så.
När jag reser runt i länet vill jag också gärna möta moderater för att fånga upp synpunkter och förslag, men även för att förklara och förmedla argument. Jag har i moderata sammanhang hållit en hel del föredrag om moderat ideologi, men också om ekonomisk politik i ett lite bredare perspektiv än dagspolitikens.

3. Arbetet för Östergötland i riksdagen.
Arbetet för Östergötland i riksdagen handlar om att fånga upp frågor som har koppling till den statliga nivån och tillvarata Östergötlands intressen. Det kan till exempel gälla viktiga väg- och järnvägsinvesteringar (Norrköpingspaketet, E22:an etc), konflikten mellan Boverket och Naturvårdsverket om flygbullret i Linköping, försvarsindustrifrågor (självfallet Gripenprojektet, men även Saabs torpedverksamhet, som tidigare fanns i Motala men nu ligger i Linköping) och frågor som rör Linköpings universitet inklusive Campus Norrköping. (Läs mer under fliken Östgötafrågor.)

4. Politikutveckling.
Det är också viktigt att delta aktivt i arbetet med att utveckla Moderaternas och alliansens politik. Jag har de senaste åren arbetet mycket med att utveckla vår politik för att motverka våld i nära relationer. Jag och riksdagskollegan Ewa Thalén Finné genomförde ett projekt som innebar att vi reste från Umeå i norr till Trelleborg i söder för att träffa olika aktörer som möter relationsvåld och ta del av deras erfarenheter och förslag (poliser, kvinnojoursaktiva, socialtjänstmedarbetare m.fl.). Det resulterade i en rapport med 50 konkreta förslag. Den möttes av stort intresse och fick stort genomslag. Jag arbetar fortfarande med frågan och Ewa och jag har planer på en uppföljningsrapport.
Rapporten finns här:

Vem ska tro på mig?

Moderaterna i Östergötland har tillsatt fem arbetsgrupper som ska utarbeta förslag till varsin del av valmanifestet inför 2014 års val. Jag leder gruppen Bekämpa alla brott i Östergötland, som ska lägga fram förslag som rör brottsbekämpning och därmed förknippade trygghetsfrågor. Jag och övriga i gruppen (Lisa Carlsson, Anna-Karin Cronstedt, Ann-Cathrine Hjerdt, Lars-Åke Nilsson och Sylvia Nilsson) gjorde ett antal studiebesök våren 2013 och ska presentera vårt slutresultat i oktober 2013.
Jag har även arbetat med att fördjupa mig i ekonomisk politik. Den ekonomiska politiken är central och jag vill bidra till att utveckla den. Förra året skrev jag en artikel till den amerikanske tankesmedjan World Policy Institute om ”Sweden and the Eurozone Crisis”. Artikeln bygger på ett föredrag jag höll för The Rotary Club of Capitol Hill i Washington DC.
Artikeln finns här:
http://www.worldpolicy.org/blog/2012/11/26/swedens-next-top-economic-model

VILKA FRÅGOR VILL JAG DRIVA?
Trygga gator. Trygga hem.

Jag har arbetat mycket med att utveckla politiken mot brottslighet, inte minst relationsvåld, och vill göra mer.
Gator och torg tillhör oss alla. Likväl är det många som drar sig för att gå ut på kvällen.
Hemmet ska vara en trygg fristad. Likväl är hemmet en farlig plats för tusentals kvinnor och barn som utsätts för våld.
Staten ska stå stark mot grov, organiserad brottslighet. Likväl finns det gäng och internationella ligor som utmanar staten och oss alla.

Mycket positivt har hänt sedan 2006. Alliansregeringen har ordnat nära 3 000 nya poliser, skärpt straffen för grova brott, förbättrat kriminalvården (drogavvänjning, vägledning till jobb m.m.), trappat upp kampen mot organiserad kriminalitet, storsatsat mot våld i hemmet och främjat förebyggande samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.

Mer finns dock att göra. Vi behöver till exempel en effektivare polis som blir mycket bättre på att klara upp brott och att förklara sina åtgärder för allmänheten, och vi behöver strängare straff på vissa områden. Kampen mot brottsligheten är en av de viktigaste moralfrågorna i vår tid – den handlar om grundläggande trygghet och respekten för varandra. Här är några av de riksdagsmotioner jag har väckt när det gäller brottsbekämpning.
Rättsprocesser för att trakassera andra: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rattsprocesser-for-att-trakass_H002Ju364/?text=true
Elektronisk övervakning för att skydda barn som riskerar att bli bortförda:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Elektronisk-overvakning-till-s_H002Ju367/?text=true
Villkorlig frigivning: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Villkorlig-frigivning_H002Ju368/?text=true
Bekämpa de illegala vapnen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bekampa-de-illegala-vapnen_H002Ju362/?text=true
Åtgärder mot identitetskapning: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/tgarder-mot-identitetskapning_GZ02Ju301/?text=true
Misshandelsbrottet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Misshandelsbrottet_GZ02Ju303/?text=true
Interventionscentrum mot relationsvåld: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Interventionscentrum-mot-vald-_GZ02So405/?text=true
Riskbedömning vid vårdnadstvister: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Riskbedomning-vid-vardnadstvis_GZ02C289/?text=true
Grov organiserad brottslighet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Grov-organiserad-brottslighet-_GZ02Ju300/?text=true
Fortsatt översyn av straffmätning och straffskalor: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fortsatt-oversyn-av-straffmatn_GX02Ju346/?text=true
Livstidsstraff för mord: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Livstidsstraff-for-mord_GW02Ju374/?text=true

Fler jobb i fler och växande företag
Sverige har klarat krisen bättre än de flesta. Nu måste vi hålla fast vid jobblinjen och fortsätta reformera Sverige med frihet och ansvar som klangbotten. Målet är tydligt: alla ska ha ett jobb i förhållande till sin arbetsförmåga. Det måste löna sig att jobba, vara lätt att starta företag och vara lönsamt att anställa. Sverige behöver fortsatt lägre skatt på arbete och anställningar, bättre innovationsklimat och bättre jordmån för sparande och investeringar. Jag har bland annat engagerat mig i arbetet med att göra det lättare för uppfinnare att försvara sina patent.

Här är några av de riksdagsmotioner jag väckt på dessa områden.
Bättre förutsättningar för enskild kapitalbildning: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Battre-forutsattningar-for-ens_GY02Sk377/?text=true
Åtgärder för att värna patent: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/tgarder-for-att-varna-patent_GZ02N299/?text=true
Rättssäkerheten i skiljeförfaranden: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rattssakerheten-i-skiljeforfar_GY02Ju351/?text=true
Beskattningen av fåmansbolag: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Beskattningen-av-famansbolag_GX02Sk331/?text=true
Staten som borgenär: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Staten-som-borgenar_GX02C385/?text=true
Omedelbar verkställbarhet av Skatteverkets beskattningsbeslut: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Omedelbar-verkstallbarhet-av-S_GW02Sk325/?text=true

Östergötland – ett län för hoppfulla
Jag vill fortsätta bevaka östgötska intressen på statlig nivå och vara en lyssnande, närvarande ambassadör för moderat politik. Östergötland ska vara ett län för hoppfulla. Alliansregeringen gör stora investeringar i bl.a. bron över Motalaviken och snart kommer Ostlänken, men mer behöver satsas på vägar och järnvägar. Sveriges urstarka statsfinanser är ett föredöme för hela Europa. Vi ska därför fortsätta att kombinera offensiva framtidssatsningar med ansvar för statens ekonomi.

Här är en av flera motioner som jag och övriga alliansledamöter skrivit om östgötsk infrastruktur: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Behovet-av-satsningar-pa-infra_GV02T521/?text=true
Här är ett par av motionerna jag skrivit om flygbullerkonflikten i Linköping: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fyra-losningar-av-flygbullerpr_H002C380/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Riktvarden-for-flygbuller_GZ02C382/?text=true

MIN VÄRDEGRUND
Politik måste dock även handla om mer än enskilda sakfrågor, nämligen om de grundläggande värden som väcker engagemang – rentav passion – och är det som ger debatten liv och blod och must och nerv och känsla.
För mig handlar dessa värden om att ge människor mer frihet och mer ansvar, att steg för steg gå mot ett samhälle där fler och fler kan försörja sig själva och sina närmaste genom eget arbete, där alla får en chans att jobba efter sin förmåga, där mer och mer av ägande och resurser finns hos enskilda människor och familjer, där bildning står högt i kurs och vi blir lite klokare och lite godare varje dag, där vi avstår från svepande social ingenjörskonst och reformerar steg för steg så människor känner att de hänger med och så vi inte gör något förhastat. (Läs mer om min hållning i värdefrågor under fliken Ideologi.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s